Sprendlingenstraat 20
5061KN Oisterwijk, The Netherlands

Algemene voorwaarden van Machinerysearcher B.V.

Artikel 1: Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Machinerysearcher B.V. met klanten, verder te noemen wederpartij, welke strekken tot levering van goederen. Machinerysearcher B.V. wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij van de hand. In ieder geval prevaleren de algemene voorwaarden van Machinerysearcher B.V. in geval van strijdigheid. In het geval dat de rechter heeft vastgesteld dat één of meer bepalingen uit deze voorwaarden onredelijk bezwarend is/zijn zal de desbetreffende bepaling moeten worden uitgelegd in het licht van de overige bepalingen van deze overeenkomst en wel zodanig dat de bepaling in alle redelijkheid door Machinerysearcher B.V. jegens de wederpartij kan worden ingeroepen. De omstandigheid dat de rechter heeft vastgesteld dat één of meer bepalingen uit deze voorwaarden onredelijk bezwarend zijn laat de werking van de overige bepalingen onverlet.

Indien Machinerysearcher B.V. een niet Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden hanteert en tussen de Nederlandstalige versie en de niet-Nederlandstalige versie verschillen bestaan, is uitsluitend de Nederlandstalige versie bindend.

 

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomst

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld. Overeenkomsten komen tot stand doordat na aanvaarding van onze aanbieding, het verrichten van een (deel-)betaling daaronder uitdrukkelijk begrepen, door ons een schriftelijke of elektrische bevestiging van de overeenkomst wordt gezonden of een begin van uitvoering van de overeenkomst wordt gemaakt.

 

Artikel 3: Prijs

Alle door Machinerysearcher B.V. gedane offertes staan gedurende maximaal 3 dagen voor acceptatie open, tenzij van deze termijn schriftelijk is afgeweken. Alle daarin genoemde prijzen zijn steeds exclusief BTW en in Euro (tenzij een andere valuta is aangeduid) en zijn niet bindend ingeval van tussentijdse verhoging van kostprijsbepalende factoren.

 

Artikel 4: Levering en termijn

Levering van de goederen geschiedt af yard Machinerysearcher B.V. te Boxtel, tenzij een andere leveringsconditie is overeengekomen, in welk geval de koopprijs wordt verhoogd met alle voor Machinerysearcher B.V. alsdan bijkomende kosten.

Indien levering elders is overeengekomen dient wederpartij zorg te dragen dat de afleverlokatie goed bereikbaar en toegankelijk is.

Overeengekomen levertermijnen zijn nimmer fatale termijnen en dienen slechts ter indicatie.

De termijn van levering vangt eerst aan nadat de wederpartij heeft voldaan aan alle daartoe overeengekomen verplichtingen.

Indien levering niet plaatsvindt tengevolge van een niet aan Machinerysearcher B.V. toe te rekenen omstandigheid, gaat het risico van het te leveren goed vanaf het moment van voordoen van die omstandgheid over op de wederpartij.

Indien levering niet plaatsvindt ten gevolge van een aan Machinerysearcher B.V. toe te rekenen omstandigheid, dient de wederpartij Machinerysearcher B.V. schriftelijk onder verstrekking van een redelijke termijn in gebreke te stellen alvorens zij gerechtigd is tot ontbinding van de overeenkomst, zonder dat zulks wederpartij recht geeft op schadevergoeding.

 

Artikel 5: Overmacht

Indien de overeenkomst niet uitvoerbaar is ten gevolge van overmacht (niet toerekenbare tekortkoming) als hieronder nader te bepalen heeft Machinerysearcher B.V. het recht de overeenkomst ontbonden te verklaren zonder tot enige vergoeding van schade verplicht te zijn en met behoud van het recht op betaling voor zover de overeenkomst wel mocht zijn uitgevoerd.

Onder overmacht wordt verstaan iedere van de wil van Machinerysearcher B.V. onafhankelijke omstandigheid, welke blijvend of tijdelijk verhindert dat Machinerysearcher B.V. de uit hoofde van de overeenkomst op haar rustende verplichtingen nakomt. Van overmacht is in elk geval (doch niet uitsluitend) sprake in geval van werkstaking, bedrijfsbezetting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, oorlog(s)gevaar, oproer, terrorisme, uitsluiting, stagnatie in de aanvoer van zaken, brand, waterschade en uitzonderlijke weersomstandigheden.

 

Artikel 6: Betaling

Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen te geschieden binnen drie dagen na factuurdatum. Machinerysearcher B.V. is gerechtigd één of meer voorschotten te vragen op de betaling van facturen.

Bij niet tijdige betaling is de wederpartij van rechtswege in verzuim na ommekomst van de hierboven aangegeven betalingstermijn, zonder dat derhalve ingebrekestelling nodig is. De wederpartij is in dit geval aan Machinerysearcher BV verschuldigd een vertragingsrente van 1% per maand (of deel van een maand) vanaf de vervaldag.

Indien de wederpartij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de desbetreffende overeenkomst(en) niet, niet tijdig dan wel niet volledig nakomt is zij aan Machinerysearcher B.V. verschuldigd de door laatst genoemde gemaakte en wellicht nog te maken kosten ter vaststelling van aansprakelijkheid en verhaal van de vordering, welke (buiten)gerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 2.500, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding. De wederpartij zal de kosten op eerste verzoek aan Machinerysearcher B.V. voldoen. De wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van haar schuld met een tegenvordering op Machinerysearcher B.V., noch met opschorting van haar verplichtingen.

 

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van door Machinerysearcher B.V. geleverde goederen gaat eerst over op de wederpartij indien alle door Machinerysearcher B.V. van de wederpartij te vorderen bedragen, ook als deze voortkomen uit andere leveringen en/of schade, volledig zijn voldaan. Tot het moment van eigendomsovergang is vervreemden, bezwaren, dan wel tot zekerheid doen strekken aan derden van de goederen door wederpartij uitgesloten.

Dit heeft dus goederenrechtelijke werking.

 

Artikel 8: Reclames

Eventuele reclamaties ter zake facturen dienen op straffe van verval van recht binnen veertien dagen na verzending van de factuur schriftelijk bij Machinerysearcher B.V. te worden ingediend.

Goederen worden geleverd zonder enige garantie (“as is”), tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders is overeengekomen. Reclamaties ter zake de kwaliteit van ter verkoop geleverde zaken, voorzover nadrukkelijk schriftelijke garantie is verstrekt, worden door Machinerysearcher B.V. slechts in behandeling genomen indien zij binnen vijf dagen nadat zij aan de wederpartij zijn gebleken of in redelijkheid hadden kunnen blijken door haar schriftelijk kenbaar zijn gemaakt, zulks op straffe van verval van recht. Eventueel verstrekte garantie is pas van toepassing na volledige betaling van de factuur van Machinerysearcher B.V.

 

Artikel 9: Opschorting en beëindiging

Indien de wederpartij enige verplichting uit de tussen partijen gesloten overeenkomst, of enige andere verplichting jegens Machinerysearcher B.V., niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet, heeft Machinerysearcher B.V. het recht de gesloten overeenkomst te ontbinden indien wederpartij, na daartoe te zijn aangemaand, niet binnen 14 dagen alsnog aan al zijn verplichtingen voldoet. Machinerysearcher B.V., is gerechtigd reeds betaalde voorschotten te behouden, ondermeer ter dekking van alsdan door haar geleden verlies tengevolge van o.a. renteverlies, opslagkosten en/of margeverlies danwel -derving, en onverminderd haar recht op volledige schadevergoeding indien deze het te behouden voorschot overtreft. Machinerysearcher B.V. zal zorgdragen voor stalling van de goederen, voor rekening en risico van de tegenpartij. De kosten van stalling bedragen minimaal € 250 per week per machine.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

Machinerysearcher B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade (direct of indirect geleden) van de wederpartij ontstaan door de overeenkomst of door het geleverde goed, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Indien en voorzover desniettegenstaande bij in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak tot aansprakelijkheid van Machinerysearcher B.V. zal zijn geconcludeerd, dan zal de omvang van die aansprakelijkheid altijd zijn beperkt tot het bedrag van de betrokken transactie, ofwel –indien dit lager is– tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van Machinerysearcher B.V. uitkeert. Aansprakelijkheid van Machinerysearcher B.V. vervalt door tijdsverloop van 1 jaar na levering.

De wederpartij vrijwaart Machinerysearcher B.V. voor alle (schade-)aanspraken van derden ter zake van door Machinerysearcher B.V. aan de wederpartij geleverde goederen, bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend ter zake van processen verbaal in verband met verkeers- of arbeidsomstandigheden wetgeving of daaruit voortvloeiende kosten. Gebruik van machines zonder CE-markering binnen Europa geschiedt op eigen risico.

 

Artikel 11: Geschilbeslechting / Rechtskeuze

Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing op geschillen over Machinerysearcher B.V.’s aanbiedingen en door Machinerysearcher B.V. gesloten overeenkomsten. Uitsluitend de rechter te ‘s-Hertogenbosch is bevoegd in eerste instantie om van voornoemde geschillen kennis te nemen.